Aluca verkoopvoorwaarden

Inhoud

§ 1 Toepassingsgebied, vorm

 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties van ALUCA met klanten van ALUCA (“kopers”). Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing indien de koper een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen (“goederen”), ongeacht of ALUCA de goederen zelf vervaardigt of van leveranciers betrekt. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden – in de versie die geldig is op het moment dat de koper de order plaatst of in de versie die hem het laatst in tekstvorm is meegedeeld – als raamovereenkomst eveneens van toepassing op soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat ALUCA er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeft te verwijzen.
 • Uitsluitend de Algemene Voorwaarden van ALUCA zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden slechts deel van de overeenkomst indien en voor zover ALUCA schriftelijk uitdrukkelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.
 • Individuele overeenkomsten die in individuele gevallen met de koper worden gesloten (met inbegrip van aanvullende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Behoudens bewijs van het tegendeel is een schriftelijke overeenkomst of schriftelijke bevestiging van ALUCA bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.
 • Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst (bijv. vaststelling van een termijn, melding van gebreken, herroeping of vermindering) moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijv. brief, e-mail) worden gedaan. Wettelijke vereisten inzake de vorm en verdere bewijzen, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onaangetast.
 • Verwijzingen naar de geldigheid van wet- en regelgeving dienen enkel ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke toelichting zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze Algemene Voorwaarden.

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

 • Aanbiedingen van ALUCA kunnen worden gewijzigd en zijn niet bindend. Dit geldt ook als ALUCA de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plattegronden, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – ter beschikking heeft gesteld, waarvan ALUCA zich het eigendomsrecht en het auteursrecht voorbehoudt.
 • De bestelling van de goederen door de koper wordt beschouwd als een bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, heeft ALUCA het recht om dit contractaanbod binnen tien werkdagen na ontvangst door ALUCA te accepteren.
 • Aanvaarding kan schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper kenbaar worden gemaakt.

§ 3 Leveringstermijn en vertraagde levering

 • De leveringstermijn wordt afzonderlijk overeengekomen of gespecificeerd door ALUCA bij aanvaarding van de bestelling. Alle in offertes en orderbevestigingen vermelde datums zijn niet-bindend, verwachte leveringsdatums gelden af fabriek en zijn tevens onderworpen aan het uitdrukkelijke voorbehoud van zelfbestelling. ALUCA is gerechtigd om zich terug te trekken uit de overeenkomst indien ALUCA het te leveren artikel niet ontvangt ondanks de voorafgaande afsluiting van een koopovereenkomst; de aansprakelijkheid van ALUCA voor opzet of nalatigheid overeenkomstig § 8 van deze Algemene Voorwaarden blijft onaangetast. ALUCA informeert de koper onmiddellijk over de vertraagde beschikbaarheid van het te leveren artikel en zal, indien ALUCA voornemens is zich uit de overeenkomst terug te trekken, haar herroepingsrecht onmiddellijk uitoefenen.
 • Indien ALUCA niet in staat is de leveringstermijnen na te komen om redenen waarvoor ALUCA niet verantwoordelijk is (onmogelijkheid van nakoming), deelt ALUCA dit onverwijld mee aan de koper; tegelijkertijd informeert ALUCA de koper over de verwachte nieuwe leveringstermijn. Indien nakoming ook niet mogelijk is binnen de nieuwe leveringstermijn, is ALUCA gerechtigd zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; ALUCA zal door de koper reeds voldane tegenprestaties onmiddellijk vergoeden. In het bijzonder de vertraagde zelfbestelling door de leverancier van ALUCA wordt aangemerkt als onmogelijkheid van nakoming. Indien ALUCA een bijbehorende afdekkingstransactie heeft gesloten, is noch ALUCA noch de leverancier van ALUCA in gebreke; evenmin heeft ALUCA in afzonderlijke gevallen een afnameverplichting.
 • De rechten van de koper uit hoofde van § 8 van deze Algemene Voorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van bevrijding van de nakomingsverplichting (bijv. door onmogelijk of onredelijkheid van nakoming en/of latere nakoming), blijven onaangetast.

§ 4 Levering, risico-overdracht, aanvaarding, niet-aanvaarding

 • Levering vindt plaats af magazijn (INCOTERMS 2020: FCA), hetgeen tevens de plaats van uitvoering is voor de levering en eventuele latere uitvoering. Op verzoek en voor rekening en risico van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (postorderaankoop). Tenzij anders is overeengekomen, heeft ALUCA het recht om zelf de vorm van de verzending te bepalen (met name transportbedrijf, verzendroute, verpakking).

 • Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen gaat over op de koper uiterlijk op het moment wanneer deze goederen worden overhandigd. In geval van postorderaankoop gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen alsmede het risico van vertraging echter over bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien aanvaarding is overeengekomen, komt dat overeen met risico-overdracht. Bij overeengekomen aanvaarding is het bepaalde in de wet betreffende arbeids- en dienstenovereenkomsten ook in alle andere opzichten van toepassing. Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, wordt dit geacht gelijk te zijn aan overhandiging of aanvaarding.
 • Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, geen medewerking verleent of de levering van ALUCA vertraagt om andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, heeft ALUCA het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten) te eisen. Hiervoor rekent ALUCA een forfaitaire vergoeding van 50,00 EUR per kalenderdag, te beginnen op de leveringsdatum of – bij gebrek aan een leveringsdatum – met de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending.
 • Het bewijs van een hogere schade en wettelijke aanspraken van ALUCA (met name vergoeding van extra kosten, passende schadevergoeding of opzegging) blijft onaangetast; het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met andere geldvorderingen. De koper heeft het recht om te bewijzen dat ALUCA geen enkele schade heeft geleden of dat de geleden schade aanzienlijk lager is dan het bovenstaande forfaitaire bedrag.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen, zijn de prijzen van ALUCA van toepassing die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, af magazijn, vermeerderd met de wettelijke btw.
 • In geval van postorderaankoop (§ 4, lid 1) zijn de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventueel door koper gevraagde transportverzekering voor rekening van de koper. Tenzij ALUCA in individuele gevallen feitelijke transportkosten opvoert in de factuur, wordt een forfaitaire transportvergoeding (uitgezonderd transportverzekering) geacht afzonderlijk tussen de partijen te zijn overeengekomen. Eventuele douanerechten, belastingen en andere overheidsheffingen zijn voor rekening van de koper.
 • De koopprijs dient binnen 14 dagen na factuurdatum en levering of aanvaarding van de goederen te worden betaald, al naar gelang wat zich eerder voordoet. Ook in het kader van een lopende zakenrelatie heeft ALUCA echter te allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk tegen vooruitbetaling te leveren. ALUCA maakt een dergelijk voorbehoud uiterlijk bekend bij de orderbevestiging.

 • De koper is in gebreke bij het verstrijken van de bovengenoemde betalingstermijn. Voor de duur van het verzuim wordt over de koopprijs rente in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente. ALUCA behoudt zich het recht voor om andere aanspraken te doen gelden wegens schade die wordt veroorzaakt door verzuim. Aanspraken van ALUCA op de handelsrente over achterstallige betalingen blijven onaangetast.
 • De koper heeft slechts recht op verrekenings- of retentierechten voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwistbaar is.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door een aanvraag om een insolventieprocedure te starten) dat de aanspraak van ALUCA op de koopprijs door het gebrek aan solvabiliteit van de koper in gevaar komt, heeft ALUCA het recht om de nakoming overeenkomstig de wettelijke bepalingen te weigeren en – indien nodig na het stellen van een termijn – zich uit de overeenkomst terug te trekken. In het geval van overeenkomsten voor de vervaardiging van specifieke goederen (productie op maat) kan ALUCA de terugtrekking onmiddellijk bekendmaken; de wettelijke bepalingen inzake de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

 • ALUCA behoudt zich de eigendom van de verkochte goederen voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van ALUCA uit hoofde van de koopovereenkomst en lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen) volledig zijn betaald.
 • De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen niet vóór de volledige betaling van de vorderingen aan derden worden verpand of tot zekerheid worden overgedragen. De koper moet ALUCA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als er een verzoek wordt ingediend om een insolventieprocedure tegen hem te starten of als derden beslag leggen op de goederen die aan ALUCA toebehoren (bijv. inpandgeving).
 • Indien de koper in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder wanneer de verschuldigde koopprijs niet wordt betaald, heeft ALUCA het recht om zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terug te trekken en/of teruggave van de goederen te eisen op grond van het eigendomsvoorbehoud. De eis tot teruggave van de goederen staat niet gelijk aan een kennisgeving van terugtrekking uit de overeenkomst; ALUCA is gerechtigd om enkel de teruggave van de goederen te eisen en kan zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Indien de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kan ALUCA deze rechten alleen doen gelden als ALUCA de koper vooraf tevergeefs een redelijke termijn voor betaling heeft gesteld of als een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.
 • Tot aan de herroeping volgens (c) hieronder is de koper gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval zijn bovendien de volgende bepalingen van toepassing:

 • (a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die het resultaat zijn van de verwerking, vermenging of combinatie van goederen van ALUCA, waarbij ALUCA als fabrikant wordt beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of samenvoeging met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerft ALUCA mede-eigendom naar gelang van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of samengevoegde goederen. Voor het resulterende product geldt hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 • (b) De koper draagt hierbij aan ALUCA als zekerheid alle vorderingen op derden over die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product ter hoogte van het eventuele mede-eigendomsaandeel van ALUCA overeenkomstig het voorgaande lid. ALUCA aanvaardt de opdracht. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook ten aanzien van de gecedeerde vorderingen.
 • (c) De koper blijft bevoegd om vorderingen naast ALUCA te innen. ALUCA verbindt zich ertoe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van een gebrek aan solvabiliteit en ALUCA het eigendomsvoorbehoud niet doet gelden door de uitoefening van een recht overeenkomstig lid 3. Indien dit echter het geval is, kan ALUCA eisen dat de koper ALUCA informeert over de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning ervan, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Bovendien heeft ALUCA in dit geval het recht tot herroeping van de bevoegdheid van de koper om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen verder te verkopen en te verwerken.
 • (d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen van ALUCA met meer dan 10% overstijgt, zal ALUCA op verzoek van de koper zekerheden naar eigen keuze van ALUCA vrijgeven.

§ 7 Garantieaanspraken van de koper

 • Tenzij hieronder anders is bepaald, gelden de wettelijke bepalingen voor de rechten van de koper in geval van aantoonbare materiële gebreken en eigendomsgebreken (met inbegrip van onjuiste en onvolledige levering, onjuiste montage of gebrekkige montage-instructies). In alle gevallen blijven bij de uiteindelijke levering van de goederen aan een consument de wettelijke bijzondere regelingen onaangetast, zelfs wanneer de consument ze verder heeft verwerkt. Aanspraken die voortvloeien uit regres van de leverancier zijn uitgesloten indien de defecte goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door installatie in een ander product.
 • De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de afspraak die is gemaakt over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen die deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst of die door ALUCA openbaar zijn gemaakt (in het bijzonder in catalogi of op de website van ALUCA) worden beschouwd als een afspraak over de kwaliteit van de goederen.
 • Indien geen afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit, wordt overeenkomstig de wettelijke regeling beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek. ALUCA is echter niet aansprakelijk voor publieke uitingen van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen).
 • De vorderingen van de koper wegens gebreken veronderstellen dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen inzake inspectie en melding van gebreken. Als een gebrek tijdens de levering, inspectie of op een later tijdstip aan het licht treedt, moet ALUCA hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht. In ieder geval moeten duidelijke gebreken binnen één werkdag na levering schriftelijk worden gemeld; gebreken die tijdens de inspectie niet konden worden vastgesteld, moeten binnen dezelfde termijn na de ontdekking ervan worden gemeld. ALUCA verwijst naar haar richtlijnen voor de aanvaarding van goederen. Indien de koper nalaat de goederen naar behoren te inspecteren en/of gebreken te melden aan ALUCA, is de aansprakelijkheid van ALUCA voor een niet of niet-tijdig gemeld gebrek volgens de wettelijke bepalingen uitgesloten.
 • Indien het geleverde artikel defect is, kan ALUCA in eerste instantie kiezen of zij de prestatie alsnog levert door het gebrek te verhelpen (herstel) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervanging). Het recht van ALUCA om herstel of vervanging te weigeren onder de wettelijke voorwaarden blijft onaangetast.
 • ALUCA heeft het recht om herstel of vervanging afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de koper.
 • De koper moet ALUCA de tijd en de gelegenheid geven om de verschuldigde prestaties alsnog te leveren, met name door de afgekeurde goederen ter inspectie te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper het defecte artikel aan ALUCA te retourneren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Nakoming achteraf omvat noch de verwijdering van het defecte artikel, noch de herinstallatie ervan als ALUCA oorspronkelijk niet verplicht was om het te installeren.
 • Overeenkomstig de wettelijke bepalingen draagt of vergoedt ALUCA de kosten voor inspectie en nakoming achteraf, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten maar ook demontage- en installatiekosten, indien er daadwerkelijk sprake is van een defect. Zo niet, dan kan ALUCA van de koper vergoeding eisen van de kosten die zij heeft gemaakt als gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om het defect te verhelpen (met name test- en transportkosten), tenzij het voor de koper niet zichtbaar was dat er geen sprake was van een defect.
 • In dringende gevallen, bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsveiligheid aantoonbaar in gevaar komt of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ALUCA een vergoeding te eisen voor de objectief noodzakelijke uitgaven. ALUCA moet onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte worden gebracht van een dergelijk herstel door de klant zelf. Het recht van de klant om zelf herstelwerkzaamheden te verrichten vervalt als ALUCA het recht zou hebben om herstel of vervanging te weigeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven bestaan alleen overeenkomstig § 8, ook in geval van gebreken, en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

 • ALUCA is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen schade aan personen en/of zaken van derden, behalve in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
 • ALUCA is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar ondergeschikten of andere personen, die binnen haar risicosfeer vallen, waaronder begrepen (grove) schuld of opzet dier personen.
 • De koper vrijwaart ALUCA tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze tijdens en/of na de levering te lijden of geleden schade.
 • Indien ALUCA op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden in redelijkheid overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan, dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is ALUCA niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
 • In die gevallen waarin ALUCA aansprakelijk is voor vergoeding van geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of verrichte werkzaamheden.

§ 9 Verjaringstermijn

 • De algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en eigendomsgebreken bedraagt één jaar vanaf de levering. Indien aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan bij de aanvaarding. De wettelijke bepalingen inzake verjaring blijven onverminderd van kracht.
 • De bovengenoemde verjaringstermijnen gelden ook voor schadeclaims van de koper die gebaseerd zijn op een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims van de koper overeenkomstig § 8 alsmede krachtens de wet op de productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend na de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Overmacht

 • ALUCA is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichting indien ALUCA daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van ALUCA noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Indien ALUCA door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet beperkt tot:

 • niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de leverancier van ALUCA, fabriek en/of importeur, oorlog en oorlogsgevaar;
 • gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
 • in- en uitvoerverboden;
 • maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was;
 • vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal etcetera ofwel bij ALUCA of bij de leverancier van ALUCA;

niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft ALUCA het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien de nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

§ 11 Gegevensbescherming en persoonsgegevens

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ALUCA en haar klanten en onderworpen aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.
 • De partijen zullen hun volledige medewerking verlenen om de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te komen.
 • Bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voldoet ALUCA aan alle relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de koper.
 • ALUCA verwerkt de persoonsgegevens van de koper alleen namens de leverancier en voor zover noodzakelijk om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • ALUCA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de koper te beschermen tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik.
 • Indien noodzakelijk wordt informatie over de gegevensverwerking door ALUCA bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd en door de koper ondertekend.

§ 12 Naleving van de wet

 • De koper garandeert alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften te zullen naleven, met inbegrip van import-/exportcontroles, sancties, embargo’s of andere beperkingen ten aanzien van door ALUCA op grond van deze Algemene Voorwaarden geleverde goederen. De koper garandeert dat door ALUCA geleverde goederen niet zullen worden wederuitgevoerd, verkocht, overgedragen of gebruikt op een wijze die indruist tegen de voornoemde wetten, regels en voorschriften. De koper vrijwaart ALUCA en haar gelieerde ondernemingen tegen alle aanspraken, verliezen, schade, kosten, straffen en/of boetes waar ALUCA mee te maken krijgt wegens een inbreuk op de bovenstaande garantie, en tegen alle vorderingen die om deze reden tegen ALUCA worden ingediend.

§ 13 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 • Op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen ALUCA en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

ALUCA Benelux B.V.

Regus Amersfoort A1
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort