Aluca verkoopvoorwaarden

Aluca Nederland

Aluca wordt in Nederland en België vertegenwoordigd door Aluca Nederland. Aluca Nederland is onderdeel van ModiForce B.V.

In dit privacy statement beschrijft ModiForce B.V. (hierna “Aluca Nederland” of “wij” ) hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kun je contact opnemen met:

ModiForce B.V
Zuiderinslag 18
3833 BP Leusden
privacy@pon.com

Algemene voorwaarden

A: Algemene voorwaarden ter zake de verkoop en de levering van
producten en/of daaraan gerelateerde diensten door ModiForce B.V.

Artikel I – Algemeen

1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-, aannemings- en andere
overeenkomsten betreffende door ModiForce B.V. te verrichten
leveringen van producten en/of diensten en alle bepalingen zullen tussen
partijen van kracht zijn, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
– ModiForce B.V. : de partij die in haar aanbieding(en) naar deze
voorwaarden verwijst;
-Opdrachtgever: de partij tot wie voornoemde aanbieding(en) is (zijn)
gericht.
3. Alle artikelen genoemd in dit deel A van onze algemene voorwaarden zijn
daar waar nodig en aan de orde integraal van toepassing op de delen B
en C van deze voorwaarden.

Artikel II – Aanbieding en overeenkomst

1. Elke van ons uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand
op de dag dat het contract door Opdrachtgever wordt ondertekend,
onderscheidenlijk op de dag dat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging
verzenden.
3. Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen binden
ons slechts indien deze zijn verricht door uitdrukkelijk gevolmachtigden of
anderszins vertegenwoordigingsbevoegden.

Artikel III – Prijs

1. Voor zover niet anders door ons vermeld zijn de opgegeven prijzen
gebaseerd op levering EXW dan wel DDP volgens laatste versie
INCOTERMS en zijn exclusief verpakking, omzetbelasting en overige op
de verkoop en levering vallende overheidslasten.
2. Indien montage en/of inbedrijfstelling van het te leveren product door ons
is overeengekomen is, tenzij anders in de overeenkomst bepaald, de prijs
berekend inclusief de overeengekomen montage-omvang en het
bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding
genoemde plaats, inclusief alle kosten doch exclusief omzetbelasting.
3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of
meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit
ingevolge voorzienbare omstandigheden – zijn wij gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder
normale omstandigheden en onder normale werkuren.

Artikel IV – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en
gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven
e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of
een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door ons vervaardigde of verstrekte
tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen en
zaken alsmede gereedschappen e.d. blijven ons onvervreemdbaar
eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat de door ons verstrekte
gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt in verband met de
overeenkomst en dat hij deze niet op enigerlei wijze zal gebruiken in strijd
met intellectuele rechten van derden.
3. Opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor alle directe en indirecte
gevolgen van aanspraken door derden jegens ons geldend gemaakt uit
hoofde van schending van de in het vorige sub artikel genoemde rechten.

Artikel V – Levertijd en levering,

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door ons van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden
noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst
vóór het aanvragen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen,
wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van
totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van
de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen. Indien
buiten onze schuld vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging bedoelde
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor
zover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het
voor bezitsoverdracht aan Opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens
macht kan worden gesteld en Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld,
en onverminderd onze gehoudenheid tot nakoming van eventuele
montage- of installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot
verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de
duur van de vertraging die aan onze zijde kan ontstaan ten gevolge van
het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van deze te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van

2
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt Opdrachtgever in ieder geval
voor eigen rekening en risico dat:
a. zodra onze technici op de plaats van opstelling zijn aangekomen, zij
hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten
gedurende de normale werkuren en bovendien, indien wij zulks
noodzakelijk achten, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat
wij dit tijdig aan Opdrachtgever hebben medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor onze
technici aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het
benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en
montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en
andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander
klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming,
verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de
Opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos
op de juiste plaats ter onze beschikking staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de
richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van
montage of installatie door onze technici, aan alle
overheidsvoorschriften is voldaan;
h. bij aanvang van en tijdens de montage alle benodigde producten op
de juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van
overeenkomstige toepassing.

Artikel VII – Risico- en eigendomsovergang

1. De overgang van het risico voor alle directe en indirecte schade wordt in
beginsel bepaald door de in het kader van art. IV gehanteerde Incoterms.
Echter indien Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de
afname van het product zullen wij gerechtigd zijn om de kosten van
opslag van het product aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de
eigendom van het product eerst op Opdrachtgever over wanneer al het
door Opdrachtgever aan ons uit hoofde van de levering of daaraan
gerelateerde werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en
kosten, volledig aan ons is voldaan.
3. In voorkomend geval zullen wij gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang
tot de door ons geleverde producten. Opdrachtgever zal ons daarbij alle
medewerking verlenen teneinde ons in de gelegenheid te stellen het in lid
2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming
van het geleverde product met inbegrip van de daartoe eventueel
benodigde demontage.

Artikel VIII- Facturering en betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de
overeengekomen prijs als volgt geschieden:
a. 30% bij opdracht; 70% vóór levering als bedoeld in art. VI lid 3;
b. bij levering van onderdelen of toebehoren: voor het volledige bedrag.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen,
zonder enige aftrek of verrekening, onverwijld na ontvangst van de factuur
te geschieden op een door ons aangewezen rekening.
3. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg
wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10%
administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
ten laste van de Opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of
verschuldigde bedrag.

Artikel IX – Reclamering en garantie

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na
ontvangst van het product doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke
overdracht van het product, gespecificeerd en schriftelijk te geschieden.
Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na
ontdekking, doch in ieder geval binnen de in de leden 2 en 3 bedoelde
garantietermijn eveneens via een schriftelijke gespecificeerde mededeling
plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt elke
aanspraak jegens ons ter zake van de betreffende gebreken.
Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na tijdige reclame op
straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staan wij in voor zowel de
deugdelijkheid van het door ons geleverde product als voor de kwaliteit
van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende
een termijn van 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3, en met
uitsluiting van zichtbare gebreken. Indien montage c.q. installatie door
Opdrachtgever is overeengekomen geldt voornoemde verplichting voor
ons gedurende een termijn van 12 maanden na montage c.q. installatie,
doch uiterlijk tot 18 maanden na levering volgens art. VI lid 3. Voor
afzonderlijk geleverde onderdelen geldt een termijn van 6 maanden na
bedoelde levering.
3. Leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun
oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage en/of
installatie onzerzijds. Indien montage/installatie van het product door ons
plaatsvindt gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag
dat de montage/installatie door ons is voltooid, met dien verstande dat in
dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien na levering
volgens artikel VI lid 3, 18 maanden zijn verstreken.
4. Onder de in de leden 1en 2 bedoelde garantie vallende gebreken aan zich
binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindende producten zullen door
ons worden weggenomen overeenkomstig de specifiek voor die
producten door de fabrikant van toepassing verklaarde
garantieverplichtingen. Voor zich buiten Nederland bevindende producten
zal Opdrachtgever een beroep kunnen doen op de lokale dealer, die
binnen die regio is gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen
van de fabrikant. Blijkt zulks niet mogelijk en wordt derhalve onze
overkomst gewenst, dan komen transport- en reiskosten vanaf de
Nederlandse grens alsmede eventuele wacht- en verblijfkosten voor
rekening van Opdrachtgever. De garantie voorziet in alle gevallen,
behalve in kosteloze toezending binnen Nederland van het vervangend
materiaal, onder meer ook in redelijke en gebruikelijke arbeid welke nodig
is om het defect te herstellen en indien nodig, zulks ter onzer beoordeling,
in arbeid voor demonteren of weer aansluiten van het product op de
werktuigen, fundatie en overige aansluitsystemen. Door ons te maken
kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichtingen, zoals
maar niet beperkt tot transportkosten in het buitenland, wacht-, reis-,
verblijf- en kosten voor onderzoek door deskundigen alsmede bijkomende
arbeid wegens de- en montages, die bij herstel onder normale
werkplaatsomstandigheden niet zouden voorkomen, komen voor rekening
van Opdrachtgever. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever ons assistentie
verlenen bij eventuele de- en montage.

3
5. Opdrachtgever kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van ons
noodzakelijk geworden kosten voor herstel voor onze rekening door een
derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de
vaststelling van die redelijkheid zal ons kostprijsniveau in aanmerking
worden genomen.
De derde, die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren zullen wij in nauw
overleg met Opdrachtgever aanwijzen. Herstel bij een derde volgens dit
artikellid is alleen mogelijk:
• indien wij niet, of niet tijdig, in staat zijn het gebrek in eigen bedrijf
te herstellen;
• indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke
kosten van transport van het product naar ons bedrijf en de kosten
van herstel;
• indien in verband met de omstandigheden van de Opdrachtgever
niet kan worden verlangd dat hij het herstel in de werkplaats van
ModiForce B.V. laat uitvoeren.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door, dan
wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door Opdrachtgever van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale
gebruik;
b. gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals
bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en
uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing,
oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product;
c. montage/installatie of reparatie door derden behoudens als bedoeld
in lid 5 waaronder begrepen de Opdrachtgever;
d. op verzoek van de Opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen
respectievelijk zaken;
e. materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan de
opdrachtnemer ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op
uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever zijn toegepast,
alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde
materialen en zaken.
7. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit,
zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie –
hoe ook genaamd – gehouden.
8. Indien Opdrachtgever zonder onze voorafgaande goedkeuring tot
demontage, reparatie of andere werkzaamheden, ter zake van het product
overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
9. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen en/of
producten vervangen, worden deze vervangen onderdelen/producten ons
eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet
verlengd.
10. Ter zake van door ons uitgevoerde inspecties, controles, advisering en
soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. Evenmin
aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor ontwerpen en onderdelen
die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
11. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontslaat
Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit
enige met ons gesloten overeenkomst.

Artikel X – Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van
deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2 Behoudens grove schuld onzerzijds en behoudens het bepaalde in lid 1,
sluiten wij alle aansprakelijkheid, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit.
3. Derhalve zijn wij ook niet aansprakelijk voor:
• schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als
gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte
gegevens;
• beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten,
modellen, gereedschappen en andere zaken;
• transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons
bedrijf of in dat van onze leveranciers;
• de civielrechtelijke gevolgen voor Opdrachtgever wegens overtreding
van publiekrechtelijke regelgeving ten gevolge van al het handelen
van onze technici of derden in onze opdracht ten behoeve van
Opdrachtgever.
4. Indien onze technici hulp en bijstand – van welke aard ook – bij montage
verlenen geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever, indien deze ons
daartoe geen opdracht heeft gegeven.
5. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te
stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
waarvoor aansprakelijkheid onzerzijds in deze voorwaarden in de
verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel XI – Overmacht

1. Onder overmacht wordt bij de toepasselijkheid van deze Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: elke omstandigheid
waardoor de nakoming wordt verhinderd of onredelijk bezwaarlijk is
alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of dat
van onze leveranciers.

Art. XII – Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge
van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op
te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Voorts zijn wij
gedurende de opschorting bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding zijn
wij gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen wij ter
uitvoering van de overeenkomst reeds hebben verricht.
2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit
een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien
goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of
zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen,
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging,
liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het
bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een
belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering
van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder tot
enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de
ons verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting zijn wij
bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan
wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).
3. In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens lid 2 wordt de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds

4
voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q.
ontbinding door ons bespaarde kosten.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding
van de overeenkomst te vorderen.

Art. XIII – Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of
nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Apeldoorn.
2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele
van toepassing zijn, zal steeds het Nederlands recht van toepassing zijn,
voor zover daarvan schriftelijk en door beide partijen ondertekend, niet is
afgeweken.
B. Terzake van reparatie, revisie en uitvoering van andere werkzaamheden
door ModiForce B.V.

Artikel I – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
aannemings- en andere overeenkomsten betreffende door ModiForce
B.V. te verrichten reparaties, revisies of andere diensten en alle
bepalingen zullen tussen partijen van kracht zijn, voor zover niet door
beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• ModiForce B.V.: de partij die in haar aanbieding(en) naar deze
voorwaarden verwijst;
• Opdrachtgever: de partij tot wie de vorengenoemde aanbieding(en)
is (zijn) gericht.

Artikel II – Aanbieding en overeenkomst
1. Aanvaarding van een opdracht kan door ons slechts schriftelijk
geschieden en deze schriftelijke aanvaarding dient een globale
omschrijving van de gegeven opdracht te bevatten.
2. Indien Opdrachtgever zelf de mate bepaalt van reparatie, revisie en/of
welke onderdelen daarbij moeten worden vernieuwd en dit naar onze
mening onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de
te verrichten werkzaamheden, kunnen wij de opdracht alsnog weigeren
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in overleg al dan niet
schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek
daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel III – Prijs- en betalingscondities
1. Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling en
levering af onze magazijnen.
2. Reparatiekosten kunnen zijn samengesteld uit:
• kosten voor expertise;
• arbeidstijd, leiding, technici en monteurs tegen geldende tarieven;
• reis- en verblijfkosten van voornoemde werknemers;
• kosten onderaannemers c.q. onder leveranciers;
• kosten gebruikte onderdelen;
• kosten hulpmateriaal o.a. schoonmaak- en smeermiddelen, brandstof,
etc.;
• eventueel bijkomende kosten voor beproeving of milieutoeslag.
3. Betaling geschiedt à contant tenzij anders is overeengekomen in welk
geval betaling dient te geschieden door overmaking binnen 14 (veertien)
dagen na datum factuur naar een door ons aangewezen bankrekening
zonder enigerlei verrekening of inhouding.
4. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg
wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10%
administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of
verschuldigde bedrag.

Artikel IV – Voorwaarden voor uitvoering van reparaties
1. Indien de reparatie c.q. revisie in een van onze werkplaatsen wordt
uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen
gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of
revideren zaken te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.
2. Indien de reparatie of revisie wordt uitgevoerd op de plaats waar het
object zich bevindt, dient Opdrachtgever:
• ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in
een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is
beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water,
etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet
Opdrachtgever zorg dragen dat alle voorschriften aangaande
veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
• ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van
onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de
werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen
uitvoeren;
• alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze
technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst
met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld
gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale
werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;
• alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en
elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen,
alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;
• ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te
stellen;
• alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van
pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor
het goed uitvoeren van de werkzaamheden alsmede voor het weer
monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie;
• alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de
richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van
montage of installatie door onze technici, aan alle
overheidsvoorschriften is voldaan.
• zich ten genoegen van ons te verzekeren – en deze verzekering(en)
minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten
werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van
ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of
gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen
werkzaamheden.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van een verrichte dienst
wanneer die moet worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever
eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig
bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen
te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig
vastgestelde periode.
4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever
van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en
tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

5
Artikel V – Garantie en aansprakelijkheid
1. Met inachtneming van de in lid 2 genoemde termijn aanvaarden wij de
verantwoordelijkheid voor het optreden van gebreken aan de
gerepareerde of gerevideerde zaak of onderdeel slechts indien:
• de reparatie met alle daarbij naar ons oordeel noodzakelijk geachte
werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is
uitgevoerd;
• wij de wijze van uitvoering der werkzaamheden, de leiding daarbij en
het aantal in te zetten monteurs en hulpkrachten hebben bepaald;
• Opdrachtgever zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in
de aard en/of de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Wij verlenen zes maanden garantie op met inachtneming van lid 1 van dit
artikel verrichte reparatie- en revisiewerkzaamheden, welke termijn ingaat
na beproeving onzerzijds direct na de reparatie c.q. revisie, ongeacht of
het gerepareerde of gereviseerde dan in bedrijf gaat. Binnen die termijn
aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke aan- of
ingebrachte onderdelen of materialen dan wel onvoldoende gebleken
vakmanschap door ons of vanwege ons ingezette werknemers – een en
ander ter onzer beoordeling – zullen op dezelfde voorwaarden worden
verholpen als vermeld in art. X, lid 4 van deel A van deze Algemene
Voorwaarden, mits zij binnen 8 dagen na het eerste optreden daarvan
schriftelijk aan ons zijn gemeld.
3. De aanspraken op garantie vervallen indien:
• het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt;
• door ons verstrekte gebruiksaanwijzing(en) en/of instructies of
aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
• het herstel van de gebreken door derden is geschied.
4. De garantietermijn als gesteld in lid 2, wordt na het verhelpen van de
gebreken niet verlengd.
5. Op door ons geleverde maar niet door ons gemonteerde onderdelen
wordt bij gebleken onjuiste montage geen garantie gegeven.
6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in dit artikel
omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld onzerzijds
en behoudens het bepaalde in lid 2 is alle aansprakelijkheid zoals voor
bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
7. De Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk
schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ModiForce
B.V. in deze voorwaarden in verhouding met Opdrachtgever is
uitgesloten.
C: Algemene voorwaarden ter zake inbouw, ombouw en modificatie van
voertuigen door ModiForce B.V.

Artikel I: Aanbiedingen

1.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend
1.2. Als opdrachtgever aan ons gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mogen
wij uitgaan van de juistheid hiervan en zullen wij onze aanbieding hierop
baseren.

Artikel II: Rechten van intellectuele eigendom

2.1. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op alle door ons
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz.

Artikel III: Ontwerpen en materialen

3.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte
tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid
van door of namens hem voorgeschreven materialen.
3.2. Opdrachtgever vrijwaart ons voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
dergelijke.

Artikel IV: Levertijd en mogelijke verlenging daarvan

4.1. Bij vaststelling van een levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan wij er
vanuit dat wij de opdracht kunnen uitvoeren onder de omstandigheden die
ons op dat moment bekend zijn.
4.2. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke
ons bekend waren toen wij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode vaststelden, kunnen wij de levertijden/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in
onze planning kunnen worden ingepast, zullen deze
worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in onze planning kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning dit toelaat.
4.3. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel V: Risico-overgang

5.1. Het risico van een zaak gaat over op het moment dat wij deze ter
beschikking stelllen aan opdrachtgever.
6.2. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust vanaf dat moment bij
opdrachtgever.

Artikel VI: Prijswijziging

6.1. Stijgingen van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de
overeenkomst, worden door ons doorberekend aan opdrachtgever als het
werk ten tijde van de stijging nog niet is opgeleverd.

Artikel VII: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten,
als wij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet
te verwachten waren en die buiten onze invloedssfeer liggen, tijdelijk zijn
verhinderd onze verplichtingen na te komen.
7.2. Onder deze omstandigheden wordt –onder andere- verstaan
omstandigheden dat onze leveranciers en/of onderaannemers niet of niet
tijdig voldoen aan hun verplichtingen, onvoorziene technische
omstandigheden die de overeen gekomen uitvoering beletten, brand,
verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van de te
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen
en import- of handelsbewerkingen.
7.3. Wij zijn niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid
tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst
kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen
hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de
ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel VIII: Wijzigingen in het werk

8.1 Wijzigingen in het werk zijn meer- of minderwerk ingeval:
a. van een wijziging in het ontwerp of de specificaties;

6
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. afwijkingen van meer of minder dan 10% .
8.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.

Artikel IX: Uitvoering van het werk op locatie afnemer

9.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden ongestoord en
op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat wij bij de
uitvoering van werkzaamheden de beschikking krijgen over de benodigde
voorzieningen.
9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg
van verlies, diefstal, verbranding of beschadigingen, aan zaken van ons
en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
9.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en onze
planning dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle uit de
vertraging voor ons voortvloeiende schade.

Artikel X: Oplevering van het werk

10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;
b. wij schriftelijk aan opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk
is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden
hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de
weg staan.
10.2. Ingeval opdrachtgever het werk niet goed keurt is hij verplicht dit met
redenen omkleed schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
10.3. Opdrachtnemer zal ons alsdan in de gelegenheid stellen het werk
opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw
van toepassing
10.4. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden ter zake niet
tijdige oplevering van het werk of delen daarvan